Information

 

Information

 

Tilmelding
Tilmeldinger kan ske op til selve afholdelsesdagen. Vi anbefaler dog, at De tilmelder Dem i god tid, da der er begrænset deltagerantal på alle kurser.
 

Som privatforbruger kan De ikke tilmelde Dem online. Dette kan ske via henvendelse til vores administration på telefon # 45 76 58 58 - Som i denne forbindelse kan give dispensation for evt. deltagelse, såfremt De ikke er tilknyttet en virksomhed.

Afmelding
Deres tilmelding og dermed betaling for deltagelse på uddannelserne, kurserne eller arrangementerne er bindende. Dog refunderes 50% af deltagergebyret på en- og todageskurserne ved afmelding indtil 10 uger før kursusafholdelsen. Hvis De afmelder senere end 10 uger før kursets start refunderes 25% af deltagergebyret. Afmelder De senere end seks uger før kursets start refunderes deltagergebyret ikke.

Overdragelse & Flytning

Hvis man er forhindret i at deltage på et kursus eller et arrangement, kan man vælge at overdrage ens plads til en kollega. Det skal dog være en kollega fra samme arbejdsplads, som den man repræsenterede, da man tilmeldte sig. Og der skal gives godkendelse fra PROBANAs administration. Overdragelsen kan under normale omstændigheder sket for et gebyr á kr. 2500,- ex. moms . Flytter man holdstarter, så sker dette med et håndteringsgebyr á kr. 2.5000,- ex moms , men dog på risiko og regning, såfremt uddannelsen af uforudsete årsager ikke gennemføres fremover. Dersom man flytter hold, skal man være forberedt på, at der kan være indholdsmæssige ændringer og betingelser, som ikke er identiske med dem, som man havde ved oprindelige tilmeldte uddannelseshold.

Mængderabatter
Ved tilmelding af fem eller flere deltagere fra samme virksomhed på samme tid opnås en samlet rabat på 20 %. Rabatten opnås kun ved samlet bestilling.

Interne e-læringsuddannelser
Vores e-læringsuddannelser kan med fordel kombineres med virksomhedens interne kompetenceudviklingsforløb. I denne proces kan vi bistå virksomheden med at udvikle og tilpasse e-læringsplatformens indhold, således at denne opfylder virksomhedens ønsker og mål med interne uddannelser og udviklingsforløb.

Skræddersyede e-læringsforløb
Vi udvikler og sammensætter også helt nye e-læringsplatforme eller længerevarende udviklingsforløb. Ud fra virksomhedens uddannelsesbehov udarbejder vi e-læringsplatforme, der skaber de optimale rammer for indlæring og udvikling.

Priser
En skræddersyet eller intern e-læringsuddannelse eller -platform er ikke nødvendigvis en dyr investering. Mange gange er den væsentligt bedre og billigere end de bekostelige undervisnings- og uddannelsesinvesteringer. Tøv ikke med at give os et ring, hvis De kunne være interesseret i at få et tilbud eller forslag til e-læringsforløb i Deres virksomhed.

Betaling
Betalingsbetingelser: Netto kontant (inden 8 dage). Beløbet bedes betalt via girokort eller overført til vores konto. Der gives adgang til platformen straks efter indbetaling.

Ændringer
Såfremt PROBANA aflyser et kursus/en uddannelse vil det af Dem indbetalte beløb blive tilbagebetalt. PROBANA hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens eller kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold. Ved force majeure, tekniske nedbrud samt ekstraordinære situationer (f.eks. sygdom hos underviser) som PROBANA er uden skyld i, hæfter PROBANA ikke for kursistens eventuelle tab eller rejseomkostninger. Vi tager forbehold for, at enhver undervisningsdag, konference og eller kursusdag kan rykkes eller bringes som virtuel undervisningsdag via online streaming, såfremt undervisere bliver forhindret i fremmøde eller andre væsentlige forhold gør, at dagen ikke kan gennemføres.

Øvrige vilkår, værneting mv.
Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Tvister skal indbringes for Københavns Byret som eksklusivt værneting, medmindre præceptiv lovgivning foreskriver andet.

Kampagne tilbud
iPads / iPhones som er udlovet ifm kampagne fremsendes med korteste mulige varsel efter afregning af deltagergebyr, dog senest inden modul # 2 opstart i lektionsplanen. Levering af iPads og IT-udstyr er afhængig af leverandørens leveringstid.

Såfremt én eller flere af vilkårene i disse betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal dette ikke påvirke gyldigheden de øvrige vilkår. Ønsker De yderligere oplysninger om PROBANA, så klik her eller ring til os på telefon 45 76 58 58.


Tilbage

 

 

 


    Se alle nyheder her

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com