Certificate in Business Administration (CBA)

 

Bookmark and Share

Inspiraatio on uuden tiedon ja osaamisen lähde. Jos yrityksen aikomuksena on selättää kilpailijat, sen johtajilla on vastuullaan osata sopeutua ja ajatella uudella tavalla uusien tuulien puhaltaessa.
 

CBA-koulutus on kehitetty ne vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet mielessän joita johtajat kohtaavat työarjessaan. CBA-koulutus sopii sinulle joka haluat jatkaa Mini MBA:sta saamiesi tietojen rakentamista. CBA-koulutus on korkeatasoinen ja ajoittain vaativa, ja samalla erittäin palkitseva.
 
CBA-koulutus suoritetaan etäopiskeluna e-oppimateriaalin avulla, mutta mini MBA:n tavoin koulutus yhdistetään vapaaehtoisiin kurssipäiviin. Kurssipäivä järjestetään jokaisen kurssiosan yhteydessä ja niitä on yhteensä kuusi kappaletta. Kurssipäivien aikana osaavat ja ammattitaitoiset luennoitsijat yritysmaailmasta kertovat kokemuksistaan yhdistettynä kurssin aikana luettuun teoriaan. CBA-koulutus keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen, strategiaan ja tavoitteisiin. Aiheina ovat myös osallistujien potentiaali, kompetenssi ja saavutukset.

 

Järjestämme CBA-koulutuksen mini MBA:n suosion ja osallistujien palautteen perusteella aikaisintaan vuonna 2016.

 

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen osallistuminen edellyttää suoritettua Mini MBA-kolutusta.
 
Koulutus on kuusiosainen MBA-tasolla oleva, ja kurssin kuusi osaa käsittelevät seuraavia aiheita:

 

Osa 1: Strategia, kasvu ja liiketoiminnan kehitys

Sisältö:
- Strateginen muutosjohtaminen
- Turnaround management
- Advanced Business Process Reenginering
- Ylennykset, alennukset ja työvoiman vähentäminen
- Vaativan muutosjohtamisen työkalut
- Strateginen muutosprosessi
- Irtisanomiset
- Tehostaminen ja rationalisointi
- Fuusiot ja yhdistämisprosessit
- Muutoksen vastustaminen
- Kasvua tehokkaan liikekehityksen kautta
- Yrityksen ”liiketoiminnallinen status”
- Strateginen diagnoosi ja strateginen siirtyminen
- Strateginen tuloksiin ja työntekijöihin keskittyminen
- Liikeprosessien kartoittaminen
- Advanced Strategy ja Global Management
- Governance ja yritysetiikka
- Ja paljon muuta


Noin 100 sivua e-opetusmateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), onlinepalaute ja evaluointi sekä vapaaehtoisia verkkotehtäviä. Vapaaehtoinen kurssipäivä 27.03.2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
  

Osa 2: Leadership & Business Excellence

Sisältö:

- Leading Business Performance
- Markkinasuhteet ja toimiva verkosto
- Kumppanuusneuvottelut
- Neuvottelutilanteiden hallitseminen
- Onnistuneet sopimukset ja pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet
- Neuvottelutaitojen harjoittelu
- Neuvotteluiden monet näkökohdat
- Leadership, Cross Culture & Negotiation
- Kannattava yrityskulttuuri
- Case: Novo
- Rationaalinen näkökulma ja verkkoteoriaa
- Verkostot ja some
- Tiedonjakaminen ja sosiaalinen pääoma
- Optimoi kilpailuetusi
- Ja paljon muuta

 

Business Excellencen avulla johtoryhmä saa yleiskuvan sekä itse organisaatiosta, että siitä miten organisaatio toimii ja työskentelee. Menestyneet johtajat yksityiseltä ja julkiselta sektorilta ovat kehittäneet Business Excellence-mallin. Malli keskittyy ymmärtämään panoksen ja tuloksen välisen dynamiikan.

Sisältö:
- Business Excellence-malli
- Business Excellence käytännössä
- Business Excellencen esteet
- Systemaattiset kehitysprosessit
- Parantamisehdotuksia
- Business Excellence in action
- Arviointiteoria
- Benchmarking
- Excellence muutoksen aikana
- PDCA-sykli (Kolb)
- Ja paljon muuta


Noin 100 sivua e-opetusmateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), onlinepalaute ja evaluointi sekä vapaaehtoisia verkkotehtäviä. Vapaaehtoinen kurssipäivä 26.05.2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.

 

Osa 3: Kokeneen johtajan taktiikat

Täydennä johtamistaitojasi teoreettisin työkaluin, ja ole vielä astetta skarpimpi päättäjä. Tämä osa käsittelee uusimpia tutkimuksia ja best practicea johtamisen alueelta.

Sisältö:
- Business Mentoring
- Burning platforms
- Impact leadership
- Varojen jakaminen
- Johtajaverkosto
- Verkostojohtaminen – Case: Novo
- Advanced Strategy & Global Management
- Motivaatio ja persoonallisuusdynamiikka
- Ja paljon muuta

 

- Touch Point Management
- Kumppanuusneuvottelut
- Neuvottelutilanteiden hallitseminen
- Onnistuneet sopimukset ja pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet
- Neuvottelutaitojen harjoittelu
- Neuvotteluiden monet näkökohdat
- Luottamusta työpaikalla
- CSR yhteiskunnallisessa kontekstissa
- CSR-käsitteen rajaus
- CSR johtamistapana
- Employer Brandig ja some

- Tehokkuusmittaukset
- Leadership, Cross Culture ja neuvottelu
- Kannattava yrityskuluttuuri
- Business Excellence-malli
- Prosessisuuntautunut johtaminen ja suhteet
- Rationaalinen näkökulma ja verkkoteoriat
- Tiedonjakaminen ja sosiaalinen pääoma
- Yhteistyö ja voiton maksimointi
- Markkinasuhteet ja toimiva verkosto
- Prosessit ja systeemiteoria
- Prosessien helpottaminen
- Ja paljon muuta

 

Noin 100 sivua e-opetusmateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), onlinepalaute ja evaluointi sekä vapaaehtoisia verkkotehtäviä. Vapaaehtoinen kurssipäivä 29.08.2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.

 

Osa 4: Tulevaisuuden johtaja – Operation Management

Sisältö:

- Tilannekohtainen johtajuus
- Toimintastrategian ”kahvat”
- Organisaatio- ja managementteoria
- Osallistuminen ja delegointi
- Henkilöbrändäys
- Kestävä johtajuus
- Motivoi johtajana
- Yksilö ja organisaatio
- Kompleksisuusteoria
- Burning platforms
- Yrityksen suoritusstrategiat
- Yrityskulttuuri, työilmasto ja struktuuri
- Oppimisteoriat ja oppiva organisaatio
- Systemaattinen teoria ja menetelmät
- Sosiaalinen konstruktionismi
- Apua joukkoirtisanomisiin
- Ja paljon muuta

Noin 100 sivua e-opetusmateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), onlinepalaute ja evaluointi sekä vapaaehtoisia verkkotehtäviä. Vapaaehtoinen kurssipäivä 26.10.2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
  

Osa 5: Tehokas laskentatoimi

Sisältö:

- Sisäinen laskentatoimi
- Vuosikertomuksen analyysi
- Tehokkaat taloudelliset avainluvut
- Laskentatoimeen liittyvät vaikeudet
- Taloudellinen kannattavuus
- International Macro Economics
- Prosessiteoria joka näkyy lopputuloksissa
- Vihreä laskentatoimi
- CSR taloudellisessa kontekstissa
- Uusi lopputulos
- International Business Law
- Qualitative Analysis
- Managerial Finance
- Corporate Finance
- Ja paljon muuta
 
Noin 100 sivua e-opetusmateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), onlinepalaute ja evaluointi sekä vapaaehtoisia verkkotehtäviä. Vapaaehtoinen kurssipäivä 23.11.2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
  

Osa 6: Viestintä, johtaminen ja psykologia

Tämä kurssiosa keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen, strategiaan, muutoksiin, tehokkaaseen johtamiseen, potentiaaliin, pätevyyteen ja tulosta tuottaviin työkaluihin.

 

Sisältö:

- Verbaali ja non-verbaali kommunikointi
- Tehokas viestintä johtajatasolla
- Sisäinen viestintä
- Impact leadership
- Vuorovaikutus ja yhteistyö
- Personnallisuustyypit, motivaatio ja dialogi
- Itsetunto ja itseluottamus
- Kysy ja kuuntele
- Persoonallisuuspsykologia
- Tunneteoriat
- Tunneäly
- Tunteiden vaikutus ajatuksiin ja kehitykseen
- Work-life balance
- Ajan psykologia ja kehitys
- Positiivinen psykologia
- Mindfulness

 

Kurssiosa käsittelee myös mediaa:

 

- Mikä on hyvä kertomus?
- Miten toimittajat ajattelevat ja työskentelevät?
- Miten välittä sanoma parhaimmalla mahdollisella tavalla?
- Mikä on hyvä lehdistötiedote
- TV- ja radiomainosten kultaiset säännöt

 

Noin 100 sivua e-opetusmateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), onlinepalaute ja evaluointi sekä vapaaehtoisia verkkotehtäviä. Vapaaehtoinen kurssipäivä 18.01.2018 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
 

Loppukoe

Jokaisen kurssiosallistujan testitulokset käytännön tehtävästä (case) käydään läpi jokaisen kurssiosan yhteydessä. Loppukoe järjestetään 26.02.2018.Sekä verkko-oppimateriaali, että kurssipäivien aikana, koulutus keskittyy niihin prosesseihin jotka ovat olennainen osa kurssiosallistujien työkuvaa ja yritystä. Samoin keskitytään myös siihen mistä teorioista ja menetelmistä osallistujilla voi olla hyötyä yrityksensä kehityksessä.

Oppimateriaali on kauppakorkeakoulu- ja MBA-tasolla, mutta on tehty helpoksi sulattaa yhdistelemällä teoriaa ja käytännön esimerkkejä järkevällä tavalla. Koulutus antaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoutua ja tutustua muihin esimiestehtävissä oleviin ammattilaisiin yritysmaailmasta.

Jokainen kurssiosa päättyy kurssipäivään jonka aikana järjestetään workshop. Kurssipäivän aikana saat mahdollisuuden kuulla kyseisestä aiheista yritysmaailman johtohenkilöiltä, asiantuntevilta luennoitsijoilta ja ammattilaispsykologeilta sekä jutella heidän kanssa.
 

Kenelle suosittelemme CBA-koulusta?

Koulutus sopii kokeneille johtajille jotka haluat vahvistaa osaamistaan johtajina ja oppia lisää managementista ja muista osa-alueista. Suoritettu Mini MBA on edellytys. Koulutukseen voi osallistua esim.:

 

- Ylin johto: toimitusjohtajat, yrittäjät, konsernijohtajat
- Esimiehet ja konsultit, vastanimitetyt johtajat
- Markkinointi-, talous-, tuotanto-, IT-, kehitys-, myynti-, asiakas-, toimistojohtajat/päälliköt yms.
- Osastopäälliköt
- Keskijohto
- Konsernihallinnon avainasemassa olevat henkilöt
- Projektipäälliköt
- Johto- ja managementkonsultit
- Jne.
 

Koulutusmuoto

Liittyessäsi kurssille saat salasanan sekä käyttäjätunnuksen joilla kirjaudut kurssisivuille ja koulutukseen liittyville linkkisivustoille. Kurssiosallistujat voivat myös kirjautua dialogifoorumiin jonne kurssin aikana esiintyvät asiantuntijat lisäävät materiaalia kuten esim. käytännön esimerkkejä, esimerkkitapauksia ja muita kirjoituksia. Dialogifoorumin kautta osallistujat voivat myös olla yhteydessä keskenään. Koulutus ja oppimateriaali ovat konkreettista ja työelämää ja sen haasteita heijastavaa, ja sopii näin ollen erinomaisen hyvin auttamaan osallistujia käsittelemään jokapäiväisiä tapahtumia ja ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyä.
 

Mitä tarvitset?

Jotta kurssiin osallistuminen onnistuisi, tarvitset kannettavan tietokoneen, nettiyhteyden ja toimivan sähköpostiosoitteen.

 

Ota yhteyttä PROBANA Business Schooliin
Henkilökohtainen neuvonta +358 (0)9 251 66255 tai lähetä s-postia.

 

 

Osallistuminen


Haluan osallistua CBA-kurssiin
 

CBA – koulutus

   

Nimi

*

Nimike

Yritys

*

Osoite

*

Postinumero

*

Paikkakunta

Puhelinnumero

S-posti

*

Kommentti

 

 

 

 

* Tarvittava tieto

 

      

 
 

 

 


   

Kuka luennoi?
Katso tästä

 

 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.fi