Mini MBA - Johtajakoulutus   

 

 

Mini MBA on suomalaisille johtajille ja esimiehille suunnattu suomenkielinen jatkokoulutus joka sekä haastaa että kehittää Sinua johtajana. Mini MBA:n opintosuunnitelman avulla voit opiskella joustavalla aikataululla työn ohessa, ja saavuttaa sekä omat että yrityksen tavoitteet.

 

Mini MBA-johtajakoulutus suoritetaan etäopiskeluna verkkomateriaalin avulla, mutta voidaan yhdistää kurssipäivien kanssa. Jokaisen moduulin yhteydessä järjestetään yksi kurssipäivä ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssipäivillä luennoi tunnettuja ja asiantuntevia suomalaisia yristysmaailmasta. Moduuleja on yhteensä kuusi ja koulutus päättyy loppukokeeseen. Mini MBA-jatkokoulutusta suositellaan sekä yksityisen ja julkisen sektorin johtajille ja esimiehille – Lue suosituksia tästä.

 

Tämä koulutus sopii Sinulle, joka haluat opiskella joustavalla aikataululla, ja päivittää osaamistasi johtajille tärkeillä aihealueilla kuten strategia, organisaatio, johtaminen ja markkinakäsitys - samalla opit käsittelemään ja käyttämään tietoja käytännössä.

 

Koulutus vahvistaa sekä kehittää Sinua esimiehenä, ja samalla antaa yrityksellesi paremmat mahdollisuudet onnistua - päivitetyn ja parannetun ammattipätevyytesi ansiosta.


Koulutuksen kuusi MBA-tason teoriaosaa sisältävät:

 

Moduuli 1: Henkilöstö & psykologia

Tässä moduulissa käsittelemme aiheita kuten HR, henkilöstöjohtaminen, viestintä ja henkilöstön kehitys, sekä teoriassa, että käytännössä. Sinun asiantuntemuksesi henkilöstöjohtamisen alueella kehittyy huomattavasti.

 

Moduuli käsittelee mm. seuraavia aiheita:

- Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöpolitiikka

- Yrityskulttuuri ja sen merkitys

- Henkilöstön kehittäminen ja urasuunnittelu

- Työn kehittäminen ja kykyjen johtaminen

- Kompetenssien kehittäminen

- Työntekijöiden käyttäytyminen

- Kehityskeskustelut
- Human Resource Management ja HRM -strategiat
- Konfliktien hallinta ja ratkaiseminen
- Työntekijöiden käyttäytymismallit
- Työpsykologia, ryhmädynamiikka ja team building

- Viestinnän merkitys ja erilaiset kommunikaatiomallit

- Sanaton viestintä, ammatillinen keskustelu ja aktiivinen kuuntelu
- Persoonallisuuspsykologia

- Oppiva organisaatio

- Paljon muuta

 
Noin 150 sivua verkkomateriaalia, käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), verkkotehtävät ja verkkopalaute sekä evaluointi. Vapaaehtoinen kurssipäivä 24.08. 2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.

 

Moduuli 2: Muutosjohtaminen

Tämä osa käsittelee muutosta käytännön esimerkkien avulla ja antaa sinulle lisävalmiuksia muutoksen johtamiseen sekä teoriassa että käytännössä. Opi tiedostamaan oma roolisi ja vastuusi johtajana muutosten aikoina, ja ymmärrä muutoksen eri vaiheita sekä vaikutuksia myös psykologisella tasolla.

Kurssiosa keskittyy muutoksen johtamiseen, psykologiaan ja kommunikointiin liittyviin mekanismeihin. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

 

- Muutosten eri ulottuvuudet ja liikkeellepanevat voimat
- Johtajan rooli muutoksessa

- Prosessityökalut muutoksen hallintaan

- Liiketoimintaprosessien uudistaminen

- Kotterin muutosmalli ja Leavittin timanttimalli
- Muutosprojektit ja projektijohtaminen
- Riskianalyysi
- Muutosviestintä
- Tarinankerronta johtamisen työkaluna
- Muutosvastarinta, stressi ja ihmisen perustarpeet

- Organisatorinen oppiminen
- Fuusiot ja yhdistämisprosessit
- Scharmerin U-teoria
- Reaktiot muutokseen

- Ja paljon muuta

 
Noin 150 sivua verkkomateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), verkkotehtävät ja verkkopalaute sekä evaluointi. Vapaaehtoinen kurssipäivä 16.10. 2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
 

Moduuli 3: Liiketoiminnan ja strategian kehittäminen

Tämä osa käsittelee nykypäivän johtamisteorioita ja mitä johtajana oleminen tarkoittaa. Opimme mm. miten voit työskennellä strategisesti nykypäivänä, myös hyvin vaativassa markkinatilanteessa.

 

Opit myös käytännön työkaluja toimintastrategian analysointiin esimiehenä, sekä siihen, miten Sinä voit johtajana yhdistää organisaation strategian jokapäiväiseen työhösi. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

- Organisaatioteoriat
- Erilaiset organisaatiorakenteet
- Operationaaliset analyysityökalut
- SWOT- ja PESTEL -analyysi, kilpailija- ja riskianalyysit
- Strategian merkitys ja erilaiset strategiat
- Yrityksen johtamistehtävät ja johtamistyylit
- Blue Ocean eli Sinisen meren strategia
- Luovuuden ja innovaation merkitys

- Rekrytointi strategisena työkaluna
- Asiakaslähtöisyys ja yrityksen tulos
- BCG-matriisi
- Asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemuksen johtaminen (CEM)
- Liiketoimintamallit

- Ja paljon muuta

  
Noin 150 sivua verkkomateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), verkkotehtävät ja verkkopalaute sekä evaluointi. Vapaaehtoinen kurssipäivä 22.11. 2017 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
 

Moduuli 4: Arvojohtaminen

Tässä moduulissa käsittelemme aiheita, jotka yhdistävät sisäisen näkökulman ulkoiseen arvonluontiin. Näin muodostuu käsitys niiden välisestä suhteesta ja keskinäisestä riippuvuudesta.

 

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:
- Kulttuurinen johtaminen
- Sosiaalinen vastuu ja moninaisuuden johtaminen
- Etiikka ja yritysten yhteiskuntavastuu (CSR)
- Strateginen yritysten yhteiskuntavastuu
- Yhteiskuntavastuuviestintä ja -raportointi
- Kriisit ja kriisijohtaminen
- Stressinhallinta ja työn vaatimukset

- Johtamisen kehittäminen

- Merkitysten yhteensovittaminen (CMM-teoria)

- Työympäristö ja johdon vastuu

- Työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä itsejohtaminen

- Esteettinen johtaminen

- Ja paljon muuta

 
Noin 150 sivua verkkomateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), verkkotehtävät ja verkkopalaute sekä evaluointi. Vapaaehtoinen kurssipäivä 17.01. 2018 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
  

Moduuli 5: Suorituskyvyn johtaminen

Tässä moduulissa käsittelemme lukuisia konkreettisia johtamisen työkaluja ja teorioita, joiden avulla voidaan vaikuttaa yrityksen prosesseihin ja työntekijöiden käyttäytymiseen.

 

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:
- Vision merkitys johtamisen työkaluna
- Vision osa-alueet ja käytännön soveltaminen
- Balanced scorecard-malli strategian jalkauttamisessa
- Erilaiset motivaatioteoriat ja niiden hyödyntäminen johtamisessa
- Palkitsemisjärjestelmät
- Palkkastrategiat
- Total Reward Management -konsepti
- Lean - japanilainen johtamisperinne

- Lean palveluissa ja hallinnossa

- primadonna-johtaminen

- Ja paljon muuta


Noin 150 sivua verkkomateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), verkkotehtävät ja verkkopalaute sekä evaluointi. Vapaaehtoinen kurssipäivä 15.03. 2018 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
  

Moduuli 6: Kehittävä johtaminen

Tämä moduuli tarjoaa sinulle tietoa ja työkaluja koskien mm. vuorovaikutusta, sosiaalisia kompetensseja, coachausta ja mentorointia.

 

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

- Kommunikaatio organisaatiossa
- Johtajan roolit keskustelussa
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Palautekulttuuri organisaatiossa

- 360 asteen arviointi

- Sosiaalinen kompetenssi ja tunneäly

- Myötäelävä vuorovaikutus

- Coaching eli valmentava johtaminen

- Mentorointi

- Neuvottelutekniikat

- Dilemmaperustainen oppiminen

- Paradoksijohtaminen

- Ja paljon muuta

 
Noin 150 sivua verkkomateriaalia ja käytännön esimerkkiin perustuva tehtävä (case), verkkotehtävät ja verkkopalaute sekä evaluointi. Vapaaehtoinen kurssipäivä 22.05. 2018 klo 9-16 Helsingin Radisson Blu Royal hotellissa.
  

Loppukoe

Kurssiosallistujan case-tehtävien testitulokset arvostellaan jokaisen moduulin yhteydessä. Loppukoe järjestetään 15.06.2018.


Koulutus keskittyy sekä verkkomateriaaleissa että kurssipäivien aikana prosesseihin, jotka ovat olennainen osa johtajien ja esimiesten työnkuvaa. Koulutuksen aikana keskustellaan myös teorioista ja menetelmistä joita osallistujat voivat hyödyntää yrityksensä kehittämiseen.

Koulutuksen materiaali ja teoriat ovat kauppakorkeakoulu- ja MBA-tasoa. Opintosuunnitelma on räätälöity mahdollisimman monipuoliseksi yhdistelemällä teoriaa ja käytännön esimerkkejä tehokkaasti. Koulutus antaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua muiden esimiestehtävissä toimiviin yritysmaailman ammattilaisiin.

Jokainen moduuli päättyy kurssipäivään. Kurssipäivien aikana moduulien aiheista luennoi yritysmaailman johtohenkilöitä sekä asiantuntevia luennoitsijoita. Kysy meiltä jos haluat kuulla lisää luennoitsijoista!
 

Kenelle suosittelemme mini MBA:ta?

Mini MBA-koulutus on suunniteltu ja suunnattu sekä uusille, että kokeneille johtotehtävissä toimiville ammattilaisille, kuten:

 

- Ylin johto; toimitusjohtajat, omistajat, konsernijohtajat yms.

- Esimiehet, johdon konsultit ja uudet johtajat

- Markkinointi-, henkilöstö- talous-, tuotanto-, IT-, kehitys-, myynti-, asiakas-, toimistojohtajat/päälliköt yms.

- Osastopäälliköt

- Keskijohto

- Konsernihallinnon avainasemassa olevat henkilöt

- Projektipäälliköt

- Johdon ja hallinnon konsultit
 

Koulutus

Liittyessäsi koulutukseen saat salasanan sekä käyttäjätunnuksen joilla kirjaudut kurssisivuille. Kurssiosallistujat voivat myös kirjautua keskustelufoorumiin jonka kautta osallistujat voivat myös olla yhteydessä keskenään. Koulutus ja oppimateriaali ovat sekä käytännönläheistä että teoreettista, ja auttaa siten osallistujia ymmärtämään paremmin työelämän jokapäiväisiä tapahtumia ja ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyä.

 

Mitä tarvitset?

Jotta kurssiin osallistuminen onnistuisi, tarvitset kannettavan tietokoneen, nettiyhteyden ja toimivan sähköpostiosoitteen.

 

Ota yhteyttä PROBANA Business Schooliin
Jos sinulla on kysymyksiä ota yhteyttä, soita +358 (0)9 251 66255 tai lähetä sähköpostia. Alla olevan lomakkeen kautta voit ilmoittautua suoraan kurssille.

 

Ilmoittautuminen


Haluan ilmoittautua mini MBA-koulutukseen
 

Mini MBA – Johtajakoulutus - Helsinki

   

Nimi

Tehtävä

Yritys

Osoite

Postinumero

Paikkakunta

Puhelinnumero

Kampanjakoodi

S-posti

Kommentti:

 

 

 


   

Kuka luennoi?
Katso tästä

Lue suosituksia
Katso video
Lataa esite
Tilaa uutiskirje
Tykkää meistä Facebookissa
Seuraa meitä Twitterissä
Löydä meidät LinkedIn:ssä
Seuraa meitä Google+:ssa
 

 

 

 

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.fi