Mini-MBA - Ledarskapsutbildning

Bookmark and Share

 

En Mini MBA är en managementutbildning på distans som ger ett enormt lyft i karriären och ger dig möjligheten att skapa bättre resultat och nå dina mål. Det är en erkänd inlärningsprocess som utmanar och stöttar dig i din utveckling som ledare under hela utbildningsförloppet.

Mini MBA'en är baserad på E-learning och kombineras med frivilliga kursdagar i Stockholm, Malmö eller Göteborg efter varje genomförd modul. Utbildningen avslutas med en examination. Kursdagarna är frivilliga och uteblivet deltagande kommer inte att påverka den slutgiltiga bedömningen. Hela utbildningen är på svenska och vi har äran att samarbeta med kända ansikten från det svenska näringslivet på kursdagarna.

Utbildningen är till för dig som önskar en större insikt i de mest väsentliga managementområdena, däribland strategi, organisation, management information system (MIS) och marknadsförståelse - samtidigt som du lär dig behärska och integrera dessa kunskaper i din vardag.

Utbildningen har målet att stärka dig som ledare

och samtidigt tillföra din verksamhet ännu bättre resultat genom

ditt kompetenslyft. Som en ny och spännande åtgärd, introducerar Probana Business School nu virtuella undervisningsdagar. Den här åtgärden skall säkra mer frihet och flexibilitet för våra kursdeltagare, som nu kan följa undervisarens undervisning från arbetet, i farten eller hemifrån, när det passar in i kalendern... Läs mer här


Utbildningens 6 moduler är på MBA-nivå och innehåller följande:
 

Modul 1: Personalledning & psykologi

Modulen personalledning & psykologi ger dig en solid teoretisk och praktisk kunskap om HR, personalledning, psykologi, kommunikation och kompetensutveckling. Här utvecklar du din förmåga att leda din personal.

Modulen behandlar:
- Personalpolitik & HR, personalplanering
- Kompetensutveckling och -hantering
- Vidareutveckling av medarbetare och ledare
- Motivation och arbetspsykologi
- Personalutveckling & HRD
- Medarbetarnas beteendemönster
- Konflikter och konflikthantering
- Organisation, HR & personalledning
- Samarbete och motivation (samarbetsrelationer)
- Medling och konfliktlösningsmetoder
- De nya utvecklingssamtalen
- Genomförandet av en strukturerad intervju
- Frågeställningsteknik
- Aktivt lyssnande, språk och kroppsspråk
- Intervjuövningar
- Positiv psykologi
- Grupprocesser, teambuilding och kommunikation
- Och mycket mer

Ca. 150 sidors läsning med e-learning-case, online uppgifter och online feedback med evaluering. Valfri virtuell undervisningsdag via online streaming – den 07.04.17, kl. 9.00-16.00.
 

 

Modul 2: Förändringsledning
 

Bli bättre på att ta dig an förändringar ur ett praktiskt synsätt. Därmed försäkrar du att förändringens budskap inte rinner ut i sanden. Bli medveten om din egen roll som ledare i förändring och få förståelse för förändringens dynamik, psykologi och cykel.

Modulen fokuserar på ledarskapsmässiga, psykologiska och kommunikativa mekanismer i samband med förändringar, däribland:

- Business Process Reengineering
- Fusioner
- Förändringsprojekt
- Förändringsmål
- Förändringshanteringsverktyg
- Förändringshantering som strategi
- Förändringshantering
- Den strategiska förändringsprocessen
- Fusions- och aggregeringsprocesser
- Motstånd mot förändring
- Förändringshantering; koppling mellan teori och praktik
- Kotters modell av förändringshantering
- Förändringskommunikation: Så motiverar du
- Olika typer av reaktionsmönster vid förändringar
- Och mycket mer

Modulen inkluderar extra avsnitt med verktyg och metoder inom avancerad förändringshantering, omstruktureringar, sammanslagningar, fusioner och nedskärningar.

Ca. 150 sidors läsning med e-learning-case, online uppgifter och online feedback med evaluering. Valfri virtuell undervisningsdag via online streaming – den 24.05.17, kl. 9.00-16.00.
 

 

Modul 3: Företagsutveckling och strategi
 

Modulen sätter fokus på chef/ledare som faktiskt yrke och moderna ledarskapsteorier, däribland övergripande förståelse för hur du arbetar strategiskt i den nuvarande komplexa marknadssituationen.

Du får utvalda analysredskap för att arbeta med operationell strategi i din vardag som ledare, samt inblick i hur du, som ledare, aktivt kan koppla ihop din organisationsstrategi med dina dagliga arbetsuppgifter som chef/ledare.

Modulen behandlar:
- Ledarrollen - uppgifter och utmaningar
- Övergripande strategiarbete som riktmärke
- Den operationella strategins "handtag", analysredskap, m.m.
- Strategisk överblick
- Medarbetare, kunder, slutresultat
- Implementering av företagsstrategin
- Integrerad företagsledning från ett strategiskt perspektiv
- Kundfokus
- Ledarskapsmetoder för den erfarna ledaren
- Engagemang och motivation
- Utvärdering av ledarskapsinsatser
- Målsättningsstrategier och -verktyg
- Framgång som strateg och ledare
- Och mycket mer
 

Modulen inkluderar extra avsnitt med ledarskapsverktyg och metoder från psykologins värld, däribland undervisning i avancerad beteendepsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentorskap, m.m.

Ca. 150 sidors läsning med e-learning-case, online uppgifter och online feedback med evaluering. Valfri virtuell undervisningsdag via online streaming – den 24.08.17, kl. 9.00-16.00.
 

 

Modul 4: Värdeskapande ledarskap
 

Modulen behandlar:
- Excellence-modellen
- Den värdeskapande ledaren
- Den nya ekonomin
- Metodologiska förståelser
- Strategisk personalhantering
- Organisationens kultur, klimat och struktur
- Ledarens nya roller
 

Coordinated Management of Meaning
- CMM-teori
- Kommunikation och samspel
- Kommunikation och koordinering
- Kunskapsutbyte - Communities of practice
- Action Learning
- Team Management
- Systematisk organisationsförståelse
- Optimering av ledarens handlingsutrymme
- Förståelse för HRM
- Gruppdynamik och konflikthantering
- Kunskap och förståelse för dilemman
- Och mycket mer

Ca. 150 sidors läsning med e-learning-case, online uppgifter och online feedback med evaluering. Valfri virtuell undervisningsdag via online streaming – den 26.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

 

Modul 5: Resultatorienterat ledarskap
 

Modulen behandlar:
- Belöningssystem
- Karismatiskt ledarskap
- Situationsanpassat ledarskap
- Värdebaserat ledarskap
- Lojalitetsbaserat ledarskap
- Erkännande ledarskap
- Transformationellt ledarskap
- Holistiskt ledarskap

Mätning och utvärdering:
- Balanced Scorecard-modellen
- Centraliserings/decentraliserings dilemma
- Kritiska framgångskriterier
- Löpande implementering
- Effektivitet och lönsamhet
- Och mycket mer

Ca. 150 sidors läsning med e-learning-case, online uppgifter och online feedback med evaluering. Valfri virtuell undervisningsdag via online streaming – den 26.10.17, kl. 9.00-16.00.

 

 

Modul 6: Utvecklande ledarskap
 

Modulen behandlar:
- Hantering av organisatoriska förändringar
- Målinriktad organisationsutveckling
- Den lärande organisationen
- Utveckling och implementering av kunskapsutbytesstrategier
- Communities of practice

Strategisk utveckling:
- Coaching
- Emotionell intelligens
- Starkare nätverk
- Kreativitet och innovation. R & D
- Ledarens utvecklingspsykologi
- Avancerad samtalsteknik
- Dolda kommandon
- Kriser och konflikter
- Medling och konfliktlösningsmetoder
- Historieberättande arbetsmetoder
- Verbal och icke-verbal kommunikationsträning

Mål och resultat:
- Uppföljning av företagsstrategin
- Den övergripande verksamhetsstrategin
- Personlig handlingsplan
- Och mycket mer

Ca. 150 sidors läsning med e-learning-case, online uppgifter och online feedback med evaluering. Valfri virtuell undervisningsdag via online streaming – den 24.01.18, kl. 9.00-16.00.
 

Examen

Alla deltagare får en personlig genomgång på sitt testresultat efter varje avslutad modul. Examinationen sker den 26. februari 2018.
 

 

Både i E-learning modulerna och på kursdagarna fokuserar undervisningen på de processer som är aktuella i kursdeltagarnas verksamheter, samt vilka möjligheter och metoder de kan använda sig av för att påverka och optimera dessa processer till fördel för verksamhetens utveckling.

Undervisningsmaterialet är på universitets- och MBA-nivå men görs lättillgängligt genom yrkesmässig kunskap och verkliga case från utvalda företag. Dessutom ger utbildningen möjlighet till att etablera kontakt med ledare på den översta nivån från en mängd olika verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn.

I slutet av varje modul arrangeras en kursdag inklusive en workshop som tillsammans sträcker sig över en hel dag. Här finns möjligheten att få personlig coaching av en rad toppledare, lärare från Mastersutbildningar och professionella yrkespsykologer. Läs mer om våra lärare och samarbetspartners här.
 

Vem bör deltaga?

Utbildningen är designad och riktad till både nya och erfarna ledare och konsulter, till exempel:

 

- Direktörer, egenföretagare och koncernchefer.

- Ledare och konsulter på väg mot översta ledarnivån.

- Funktionsledare: marknadsföringschefer, ekonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, utvecklingschefer, säljchefer,

  kundchefer, kontorschefer, etc.

- Avdelingsledare

- Mellanledare

- Nyckelmedarbetare i koncernfunktioner

- Projektledare

- Lednings- och managementkonsulter
- M. fl.
 

 

Undervisningsform:

Vid anmälan till utbildningen får deltagarna ett användarnamn och ett lösenord som ger omedelbar tillgång till undervisningssidorna, kursbiblioteket och länkarna som är kopplade till utbildningen. Samtliga deltagare får också tillgång till ett online-dialogforum med experter och branschfolk som bidrar med inlägg, cases och praktiska exempel under utbildningens gång. Via dialogforumet har deltagaren också möjlighet att diskutera kursmaterialet och skapa kontakt med de övriga deltagarna. Undervisningen är konkret och arbetsrelaterad, samt utformad så att deltagaren kan dra direkta paralleller mellan de nyfunna kunskaperna och de vardagliga arbetsuppgifterna.
 

Krav på utrustning

För att kunna delta på utbildningen måste du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, samt en email-adress.

 

Kontakta PROBANA Business School

För personlig rådgivning kontakta vänligen PROBANA Business School på telefon +46 (08) 50 25 66 76 eller skicka ett e-mail.

 

Anmälan


Jag önskar härmed att anmäla mig.

 

Mini-MBA (Ledarskapsutbildning)

   

Namn

Befattning

Företag

Adress

Postnr

Stad

Telefon

E-mail

Kommentarer

 

 


 

 

 


 

 

   

Vem undervisar på Probanas kursdagar>?
Se här

 

 
 

 

Tip a friend

 

Printer version

 

 
 

 

 

 

 
UPP

Copyright © 2017, PROBANA Business School | Larsbjørnsstræde 3 | 1454 Copenhagen | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com