Mini-MBA - Ledarskapsutbildning

Bookmark and Share

 

En Mini MBA är en managementutbildning på distans som ger ett enormt lyft i karriären och ger dig möjligheten att skapa bättre resultat och nå dina mål. Det är en erkänd inlärningsprocess som utmanar och stöttar dig i din utveckling som ledare under hela utbildningsförloppet.

Mini MBA'en är baserad på E-learning och kombineras med frivilliga kursdagar i Stockholm, Malmö eller Göteborg efter varje genomförd modul. Utbildningen avslutas med en examination. Kursdagarna är frivilliga och uteblivet deltagande kommer inte att påverka den slutgiltiga bedömningen. Hela utbildningen är på svenska och vi har äran att samarbeta med kända ansikten från det svenska näringslivet på kursdagarna.

Utbildningen är till för dig som önskar en större insikt i de mest väsentliga managementområdena, däribland strategi, organisation, management information system (MIS) och marknadsförståelse - samtidigt som du lär dig behärska och integrera dessa kunskaper i din vardag.

Utbildningens mål är att stärka dig i din karriär som ledare och samtidigt tillföra förhöjda resultat i din organisation.

Utbildningens 6 moduler är på MBA-nivå och innehåller följande:

 

Modul 1: Personalledning & psykologi

Modulen personalledning & psykologi ger dig en solid teoretisk och praktisk kunskap om HR, personalledning, psykologi, kommunikation och kompetensutveckling. Här utvecklar du din förmåga att leda din personal.

Innehåll:
- Personalpolitik & HR, personalplanering
- Kompetensutveckling och -hantering
- Vidareutveckling av medarbetare och ledare
- Motivation och arbetspsykologi
- Personalutveckling & HRD
- Medarbetarnas beteendemönster
- Konflikter och konflikthantering
- Organisation, HR & personalledning
- Samarbete och motivation (samarbejdsrelationer)
- Medling och konfliktlösningsmetoder
- De nya utvecklingssamtalen
- Genomförandet av en strukturerad intervju
- Frågeställningsteknik
- Aktivt lyssnande, språk och kroppsspråk
- Intervjuövningar
- Positiv psykologi
- Grupprocesser, teambuilding och kommunikation
- Och mycket mer

Arbetsinsats: Ungefär 150 sidors läsning med E-learning case, online-uppgifter och feedback med utvärdering online. Frivillig kursdag den 30:e mars 2016, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.
 

 

Modul 2: Förändringshantering
 

Bli bättre på att ta dig an förändringar ur ett praktiskt synsätt. Därmed försäkrar du att förändringens budskap inte rinner ut i sanden. Bli medveten om din egen roll som ledare i förändring och få förståelse för förändringens dynamik, psykologi och cykel.

Modulen sätter fokus på ledarskapsmässiga, psykologiska och kommunikativa mekanismer i förbindelse med förändringar, däribland:

- Business Process Reengineering
- Fusioner
- Förändringsprojekt
- Förändringsmål
- Förändringshanteringsverktyg
- Förändringshantering som strategi
- Förändringshantering
- Den strategiska förändringsprocessen
- Fusions- och aggregeringsprocesser
- Motstånd mot förändring
- Förändringshantering; koppling mellan teori och praktik
- Kotters modell av förändringshantering
- Förändringskommunikation: Så motiverar du
- Olika typer av reaktionsmönster vid förändringar
- Och mycket mer

Modulen inkluderar extra avsnitt med verktyg och metoder inom avancerad förändringshantering, omstruktureringar, sammanslagningar, fusioner och nedskärningar.

Arbetsinsats: Ungefär 150 sidors läsning med E-learning case, online-uppgifter och feedback med utvärdering online. Frivillig kursdag den 23:e maj 2016, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.
 

 

Modul 3: Företagsutveckling och strategi
 

Modulen sätter fokus på chef/ledare som faktiskt yrke och moderna ledarskapsteorier, däribland övergripande förståelse för hur du arbetar strategiskt i den nuvarande komplexa marknadssituationen.

Du får utvalda analysredskap för att arbeta med operationell strategi i din vardag som ledare, samt inblick i hur du, som ledare, aktivt kan koppla ihop din organisationsstrategi med dina dagliga arbetsuppgifter som chef/ledare.

Innehåll:
- Ledarrollen - uppgifter och utmaningar
- Övergripande strategiarbete som riktmärke
- Den operationella strategins "handtag", analysredskap, m.m.
- Strategisk överblick
- Medarbetare, kunder, slutresultat
- Implementering av företagsstrategin
- Integrerad företagsledning från ett strategiskt perspektiv
- Kundfokus
- Ledarskapsmetoder för den erfarna ledaren
- Engagemang och motivation
- Utvärdering av ledarskapsinsatser
- Målsättningsstrategier och -verktyg
- Framgång som strateg och ledare
- Och mycket mer
 

Modulen inkluderar extra avsnitt med ledarskapsverktyg och metoder från psykologins värld, däribland undervisning i avancerad beteendepsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentorskap, m.m.

Arbetsinsats: Ungefär 150 sidors läsning med E-learning case, online-uppgifter och feedback med utvärdering online. Frivillig kursdag den 29:e augusti 2016, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.
 

 

Modul 4: Värdeskapande ledarskap
 

Innehåll:
- Excellence-modellen
- Den värdeskapande ledaren
- Den nya ekonomin
- Metodologiska förståelser
- Strategisk personalhantering
- Organisationens kultur, klimat och struktur
- Ledarens nya roller
 

Coordinated Management of Meaning
- CMM-teori
- Kommunikation och samspel
- Kommunikation och koordinering
- Kunskapsutbyte - Communities of practice
- Action Learning
- Team Management
- Systematisk organisationsförståelse
- Optimering av ledarens handlingsutrymme
- Förståelse för HRM
- Gruppdynamik och konflikthantering
- Kunskap och förståelse för dilemman

Arbetsinsats: Ungefär 150 sidors läsning med E-learning case, online-uppgifter och feedback med utvärdering online. Frivillig kursdag den 24:e oktober 2016, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.
 

 

Modul 5: Resultatorienterat ledarskap
 

Innehåll:
- Belöningssystem
- Karismatiskt ledarskap
- Situationsanpassat ledarskap
- Värdebaserat ledarskap
- Lojalitetsbaserat ledarskap
- Erkännande ledarskap
- Transformationellt ledarskap
- Holistiskt ledarskap

Mätningar och utvärdering
- Balanced Scorecard-modellen
- Centraliserings/decentraliserings dilemma
- Kritiska framgångskriterier
- Löpande implementering
- Effektivitet och lönsamhet
- Och mycket mer

Arbetsinsats: Ungefär 150 sidors läsning med E-learning case, online-uppgifter och feedback med utvärdering online. Frivillig kursdag den 30:e november 2016, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.

 

 

Modul 6: Utvecklande ledarskap
 

Innehåll:
- Hantering av organisatoriska förändringar
- Målinriktad organisationsutveckling
- Den lärande organisationen
- Utveckling och implementering av kunskapsutbytesstrategier
- Communities of practice

Strategisk utveckling:
- Coaching
- Emotionell intelligens
- Starkare nätverk
- Kreativitet och innovation. R & D
- Ledarens utvecklingspsykologi
- Avancerad samtalsteknik
- Dolda kommandon
- Kriser och konflikter
- Medling och konfliktlösningsmetoder
- Historieberättande arbetsmetoder
- Verbal och icke-verbal kommunikationsträning

Mål och resultat:
- Uppföljning av företagsstrategin
- Den övergripande verksamhetsstrategin
- Personlig handlingsplan
- Och mycket mer

Arbetsinsats: Ungefär 150 sidors läsning med E-learning case, online-uppgifter och feedback med utvärdering online. Frivillig kursdag den 25:e januari 2017, kl. 9.00-16.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.
 

Examen

 

Det sker en genomgång av varje kursdeltagares testresultat från varje modul. Examination sker den 8. februari 2017.
 

 

Både i E-learning modulerna och på kursdagarna sätter undervisningen fokus på de processer som observerats i kursdeltagarnas verksamheter, samt vilka möjligheter och metoder de kan använda sig av för att påverka och optimera processerna till förmån för verksamhetens utveckling.

Undervisningsmaterialet är på högskole- och MBA-nivå, men görs lättillgängligt med hjälp av en kombination av professionell kunskap och case från utvalda verksamheter. Dessutom ger utbildningen möjligheten att etablera ett nätverk med ledare på högsta nivå i ledande privata och offentliga verksamheter.

I varje modul arrangeras en kursdag inklusive en workshop som tillsammans sträcker sig över en hel dag. Här finns möjligheten att få personlig coaching av en rad toppledare, lärare från Mastersutbildningarna och professionella företagspsykologer. Läs mer om våra lärare och samarbetspartners här.
 

Vem bör deltaga?

Utbildningen är designad och riktad till både nya och erfarna ledare och konsulter, till exempel:

 

- Direktörer, egenföretagare och koncernchefer.

- Ledare och konsulter på väg mot översta ledarnivå.

- Funktionsledere: marknadsföringschefer, ekonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, utvecklingschefer, säljschefer,

  kundchefer, kontorschefer, etc.

- Avdelingsledere

- Mellanledare

- Nyckelmedarbetare i koncernfunktioner

- Ledare av projekt

- Lednings- & managementkonsulter
 

Undervisningsform:

Vid anmälningstillfället till kursen mottager deltagarna ett användarnamn och ett lösenord som ger omedelbar tillgång till undervisningssidorna, biblioteken och länkarna som är kopplade till kursen. Kursdeltagarna får också tillgång till ett online-dialogforum med experter och branchfolk som bidrar med inlägg, case och praktiska exempel under kurstiden. Via detta dialogforum har deltagaren också möjlighet att komma i kontakt med de övriga kursdeltagarna. Undervisningen är konkret och jobbrelaterad och kursen är upplagd så att deltagaren kan dra direkta paralleller mellan den nyfunna kunskapen och vardagliga arbetsuppgifter.
 

Krav på utrustning:

För att kunna deltaga i utbildningen måste du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt en email-adress.

 

Kontakta PROBANA Business School
För personlig rådgivning kontakta vänligen PROBANA Business School på telefon +46 (08) 50 25 66 76
eller skicka ett e-mail.

 

Anmälan


Jag önskar härmed att anmäla mig.

 

Mini-MBA (Ledarskapsutbildning)

   

Namn

Befattning

Företag

Adress

Postnr

Stad

Telefon

E-mail

Kommentarer

 

 


 

 

 


 

 

   

Vem undervisar på Probanas kursdagar?
Se här

 

 
 

 

Tip a friend

 

Printer version

 

 
 

 

 

 

 
UPP

Copyright © 2015, PROBANA Business School | Amaliegade 6 | 1256 Copenhagen K | Denmark | +(45) 45 76 58 58 | probana@probana.com